O nama

o nama slikaOsnivanje Ustanove za obrazovanje odraslih ‘’OBRAZOVNI CENTAR’’ Bijeljina, uslovljeno je potrebom da se stvore organizacione pretpostavke za obavljanje djelatnosti obrazovanja osoba starijih od 18 godina, koje namjeravaju da se osposobe, prekvalifikuju, dokvalifikuju i steknu potrebni nivo obrazovanja.  Obrazovanje odraslih osoba omogućeno je primjenom Zakona o obrazovanju odraslih ’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj: 59/09) i Zakona o izmjeni zakona o obrazovanju odraslih (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj: 1/12).

Ustanova je registrovana u skladu sa važećim zakonskim normama i propisima, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske broj 07/5.1/604-151/15.

Osnovna ideja za osnivanje škole nastala je kao plod dugogodišnje saradnje i razmjene iskustava dvojice osnivača. Jedan od osnivača g-din Perica Gligić je najveći dio svoje bogate radne karijere proveo u visokom obrazovanju kao predavač i suvlasnik visokoobrazovne ustanove. Drugi osnivač g-din Nedeljko Ćorić je više od 10 godina svoje karijere proveo u oblasti zapošljavanja nezaposlenih lica radeći na poslovima Šefa biroa za zapošljavanje u Bijeljini. Osnovni cilj osnivača je da učenici koji se školuju na našoj ustanovi steknu neophodan nivo znanja i vještina, čime bi bili najkonkurentnija radna snaga na tržištu rada. Zbog toga su u obrazovanje učenika uključeni eminentni profesori i nastavni kadrovi kao i najkvalitetniji poslodavci kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu.

Obrazovanje uz rad, ili doživotno učenje predstavlja jedan od prioriteta u društvu znanja i ekonomiji zasnovanoj na znanju, vještinama, sposobnostima, i stavovima, kao preduslov za sticanje odgovarajućih kompetencija što predstavlja evropski put razvoja obrazovnog sistema u Republici Srpskoj. Lisabonska strategija (2000) naglašava značaj ljudskih resursa i investicija u obrazovanje, obuke i usavršavanje za dostizanje ekonomskog rasta, podizanje konkurentnosti i smanjivanja stope nezaposlenosti. Stanje na tržištu rada danas je izazovnije nego ikada prije. Velika nezaposlenost i troškovi života dovode do smanjenog ulaganja u obrazovanje koje je jedan od najboljih načina osiguravanja sigurnije i bolje budućnosti. Radno sposobno stanovništvo susreće se s teškim pronalaskom posla u svojoj struci a samom tim  i malom mogućnošću stvaranja uspješne karijere.

Kako je obrazovanje odraslih osnovni instrument za socijalno-ekonomsku transformaciju i razvoj društva, ‘’OBRAZOVNI CENTAR’’ ima zadatak da:
• odgovori na potrebe tržišta rada i potrebe pojedinaca za znanjima i vještinama;
• poveća vrijednost ljudskog kapitala i stvori bazičnu podršku za socijalno-ekonomski razvoj zemlje;
• omogući pojedincima punu socijalnu participaciju i unapređivanje njihove zapošljivosti i sposobnosti da budu aktivni i konkurentni na tržištu rada;
• uveća profesionalnu mobilnost i fleksibilnost radno aktivnog stanovništva (kretanje kroz svijet rada, profesije i kvalifikacije);
• predupredi socijalnu isključenost i marginalizaciju, ojača socijalnu koheziju i osećanje pripadnosti i identiteta;
• podrži individualni razvoj i samoispunjenje.

Politika i strategija stručnog obrazovanja i obuke odraslih i identifikovanje njihovih neposrednih ciljeva i zadataka se zasniva na premisi da je obrazovanje odraslih:
• manifestacija doživotnog učenja i integralni dio cjelovitog sistema obrazovanja;
• snažan faktor ekonomskog razvoja, povećanja produktivnosti i konkurentnosti privrede, unapređenja zapošljavanja i zapošljivosti i smanjenja regionalnih disproporcija u ekonomskom razvoju zemlje;
• dopuna redovnog sistema obrazovanja (pruža drugu šansu za sticanje relevantnih znanja i vještina)
• inovativni mehanizam sistema obrazovanja i učenja (područje koje brzo reaguje na potrebe privrede, tržišta rada i tehnološke promjene i u koje se uvode i testiraju novi profili, programi, vještine, kompetencije i koje je fleksibilno i otvoreno za nove načine i oblike rada i učenja);
• osnovni način da se podrži lični razvoj (samoispunjenje) i mogućnost pojedinca da:
– bude zaposlen,
– ostvari veću zaradu,
– stekne nezavisnost,
– ostane zdrav i aktivan,
– obavlja kvalitetnije poslove,
– ojača porodicu i ohrabri nezavisnost njenih članova.

Obrazovanje odraslih zasniva se na načelima:
a) cjeloživotnog učenja,
b) racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uslovima, u skladu sa njihovim sposobnostima,
v) slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda obrazovanja,
g) uvažavanja različitosti i uključivanja lica sa posebnim potrebama,
d) stručne i moralne odgovornosti andragoških radnika,
đ) garancije kvaliteta obrazovne ponude i
e) poštovanja ličnosti i dostojanstva svakog učesnika u obrazovanju odraslih.

Obrazovanje odraslih ima za cilj:
a) postizanje najmanje osnovnog obrazovanja,
b) osposobljavanje za zapošljavanje odraslih lica koji nemaju završeno formalno obrazovanje,
v) omogućavanje daljeg obrazovanja i obuke, odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka i
g) omogućavanje obrazovanja i sticanje znanja i vještina koje odgovaraju ličnim sposobnostima, afinitetu i životnom dobu pojedinca.